28.01.2014

Pismo okólne FCI nr 68/2013 z 23.12.2013

CIRNECO DELL’ETNA (199)

Komitet Generalny FCI podczas posiedzenia w Helsinkach w dniach 29-30.10.2013, przyjął wniosek członka FCI z kraju pochodzenia rasy (ENCI), dotyczący uznania Cirneco dell’Etna za rasę podlegającą próbom pracy od dnia 01.01.2014.
Innymi słowy, od dnia 01.01.2014, psy tej rasy mogą być zgłaszane do klasy użytkowej na wszystkich wystawach międzynarodowych pod patronatem FCI, jak również może być im przyznany tytuł Międzynarodowego Championa Piękności FCI (C.I.B.), pod warunkiem uzyskania dwóch wniosków CACIB oraz zaliczenia właściwych dla rasy prób pracy, podczas których przyznawany jest CACT - Certificat d’Aptitude au Championat National de Travail (zgodnie z Regulaminem Przyznawania Tytułu Międzynarodowego Championa FCI, Art. I.2.).
Psy tej rasy mają także prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego FCI (C.I.E.) (zgodnie z Regulaminem Przyznawania Tytułu Międzynarodowego Championa FCI, Art. II.).
Wszyscy członkowie FCI oraz partnerzy kontraktowi są proszeni o NATYCHMIASTOWE przekazanie tej informacji organizatorom wystaw.
Zaktualizowana lista ras podlegających próbom pracy (w porządku alfabetycznym według oryginalnych nazw ras), zgodna z nomenklaturą ras FCI, jest dostępna na http://www.fci.be/nomenclature.aspx
Zaktualizowany wzorzec rasy zostanie przesłany w późniejszym terminie.
 
 

28.01.2014

Pismo okólne FCI nr 67/2013 z 23.12.2013

UMASZCZENIE "SZARY ARLEKIN" U DOGA NIEMIECKIEGO (DEUTSCHE DOGGE) (235)

Zgodnie z nowym wzorcem rasy z dnia 08.10.2012, umaszczenie „szary arlekin” przestaje być uznawane za wadę dyskwalifikującą, jako że warunkujący je gen może dawać również prawidłowo wybarwione czarno-białe arlekiny, zależnie od przeprowadzonego skojarzenia. Celem zniesienia traktowania umaszczenia „szary arlekin” jako wady dyskwalifikującej jest zapewnienie szerszej puli genetycznej w hodowli. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że „szary arlekin” jest umaszczeniem pożądanym, co jednoznacznie określono we wzorcu rasy. W związku z powyższym osobniki o umaszczeniu „szary arlekin” nie mogą być najwyżej klasyfikowane na wystawach.
Wszyscy członkowie FCI oraz partnerzy kontraktowi proszeni są o NATYCHMIASTOWE przekazanie tej informacji właściwym sędziom w swoich krajach.
 
 

05.12.2012

Pismo okólne FCI nr 49/2012 z 30.08.2012

PUDEL (172)

Na żądanie Societe Centrale Canine pour l'Amelioration des Races de Chiens en France (SCC), dysponenta wzorca rasy PUDEL (172), przypomina się organizacjom członkowskim i partnerom kontraktowym FCI, że tak zwane "dwubarwne pudle"
nie mogą nosić nazwy "pudel", ani w rodowodach, ani w katalogach wystawowych, ani w żadnych oficjalnych dokumentach.
 
 

23.12.2010

Pismo okólne FCI nr 111/2010 z 23.12.2010

OWCZAREK NIEMIECKI (166) -
NOWY WZORZEC OD 01.01.2011

Na posiedzeniu w Bratysławie w sierpniu 2010 Komitet Generalny FCI przyjął poprawiony wzorzec owczarka niemieckiego (166).
Od 01.01.2011:
1) Uznane będą dwie (2) odmiany owczarka niemieckiego, różniące się długością włosa: o włosie normalnym (Stockhaar) i o włosie długim (Langstockhaar)
2) Każdej odmianie przyznawany jest CACIB.
3) Odmiany te nie mogą być między sobą krzyżowane.

Nowy wzorzec dostępny jest w zakładce REGULAMINY / WZORCE RAS 
 
 

26.11.2008

NOWY TYTUŁ:  C.I.E.  (MIĘDZYNARODOWY CHAMPION WYSTAWOWY)
Na zebraniu w dn. 3-4 września 2008 Komitet Generalny FCI podjął następującą decyzję:
Dla psów ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z Nomenklaturą Ras FCI) od dnia 1 stycznia 2009 wprowadza się nowy międzynarodowy tytuł.
Dla otrzymania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.) pies spełnić musi następujące warunki:
a) uzyskać 4 (cztery) wnioski CACiB w trzech krajach od trzech różnych sędziów; liczba konkurentów nie ma znaczenia
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACiB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień, na przykład od 1 stycznia 2009 do 1 stycznia 2010.

Wniosek (do pobrania >) o przyznanie tytułu C.I.E. musi być skierowany do Sekretariatu FCI na piśmie przez krajową organizację kynologiczną lub bezpośrednio przez właściciela psa (dotyczy tych krajów, z którymi FCI zawarła stosowne porozumienia w tym względzie).
Przepisy FCI, odnoszące się do tytułu Międzynarodowego Championa, będą odpowiednio zmienione i rozesłane w późniejszym terminie.
Dla ras foksterier krótkowłosy (12) i szorstkowłosy (169), Airedale terier (7) (patrz pismo okólne nr 33/1998 z datą 25.02.1998), parson russel terier (339) i jack russel terier (345) (patrz pismo okólne 66/2004 z datą 22.11.2004) mają zastosowanie poniższe zasady:
1. Tytuł Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) może być przyznany po uzyskaniu 2 lub 4 wniosków CACiB, w zależności od decyzji organizacji krajowej.
2. Tytuł Międzynarodowego Championa Wystawowego może być przyznany jedynie po uzyskaniu 4 wniosków CACiB
FCI zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie i partnerów kontraktowych do używania we wszystkich dokumentach następujących skrótów tytułów:
C.I.B. (Miedzynarodowy Champion Piękności)
C.I.T. (Międzynarodowy Champion Pracy)
C.I.E. (Międzynarodowy Champion Wystawowy)
 
 

13.03.2007

Rodowody Kanadyjskiego Związku Kynologicznego (CKC) znów uznawane
Komitet Generalny Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) informuje o zmianie decyzji w sprawie uznawania rodowodów wydanych przez Kanadyjski Związek Kynologiczny (CKC):

Wszystkie rodowody wydane przez CKC (niezależnie kiedy były wydane) znów są uznawane przez FCI, a co za tym idzie wszystkie psy z rodowodami CKC mogą uczestniczy w wystawach pod patronatem FCI oraz mogą być używane do hodowli w krajach członkowskich oraz partnerskich FCI.

Sankcja wobec kanadyjskich sędziów kynologicznych CKC została utrzymana i nie mają oni prawa sędziować na wystawach pod patronatem FCI od dnia 1 stycznia 2007 r.
 
 

11.12.2006

Rodowody i sędziowie Kanadyjskiego Związku Kynologicznego (CKC) - zmiana decyzji FCI
Komitet Generalny Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), podczas zebrania w Rzymie w dniach 25-26 października 2006 roku, podjął następującą uchwałę:

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kanadyjskiego Klubu Kynologicznego (CKC) oraz ze względu na fakt, że CKC nie uznaje rodowodów psów wielu naszych członków i partnerów kontraktowych, a także ze względu na brak porozumienia pomiędzy dwoma ww. organizacjami, zdecydowano, że z dniem 1 stycznia 2007 roku zawiesza się prawo sędziów CKC do sędziowania podczas międzynarodowych wystaw psów rasowych CACIB organizowanych pod patronatem FCI.

Dodatkowo, rodowody wydawane przez wspomnianą organizację od dnia 1 stycznia 2007 roku nie będą uznawane przez Międzynarodową Federację Kynologiczną.

Ponadto, tytuł championa CKC nie będzie uznawany i akceptowany przy zgłaszaniu psów do klasy championów na wystawy międzynarodowe CACIB, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji członkowskich oraz partnerów kontraktowych do poinformowania o powyższej decyzji w trybie pilnym wszystkich organizatorów wystaw. W przypadku niezastosowania się do powyższych decyzji, organizator poniesie przewidziane w tym zakresie konsekwencje.
 
 

02.06.2004

Zmiany w Regulaminie Międzynarodowego Championa Piękności (obowiązuje od 1.01.2004)
CACIB rezerwowy (res.CACIB) może zostać przyznany i przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res.CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
1. CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności (tytuł potwierdzony przez FCI).
2. CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
3. CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.
4. CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności (odpowiednie terminy i ilość przynanych CACIBów). Oznacza to, iż dla ras nie podlegających próbom pracy pies uzyskał 4 CACIB-y od 3 różnych sędziów, w 3 różnych krajach, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień, a w przypadku ras poddawanych próbm pracy (użytkowych i myśliwskich) 2 CACIBy od dwóch różnych sędziów w 2 różnych krajach i minimalnym odstępie czasu 1 rok i 1 dzień.
Podania o Międzynarodowy Championat Piękności należy kierować do FCI za pośrednictwem krajowej organizacji kynologicznej (za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP).
 
 

02.06.2004

Rasy psów nie uznawane przez FCI na Międzynarodowych Wystawach Psów Rasowych
Komitet Generalny FCI, który zebrał się na posiedzeniu pod koniec marca 2004 r., omówił między innymi możliwość dopuszczenia do udziału w wystawach psów ras nie uznawanych przez FCI.
Kraje członkowskie FCI (kraje stowarzyszone i kraje partnerskie) mogą przyjmować psy/suki wyżej wymienionych ras na międzynarodowe wystawy psów, pod warunkiem, że rasy te uznawane są na szczeblu danego kraju (nawet jeżeli nie są uznawane przez FCI) i posiadają rodowody wystawione przez krajowe związki kynologiczne. Niemniej jednak, rasy te muszą być umieszczone w katalogu w specjalnej sekcji "Rasy nie uznawane przez FCI". FCI pobiera normalną opłatę za każdego zgłoszonego na wystawę psa takiej rasy. Co więcej, psy tych ras nie kwalifikują się do CACIB, Best of Group, ani nie mogą pretendować do innych tytułów FCI
 
 

16.12.2002

Ocenianie psów z kopiowanymi uczami i/lub ogonami
Komitet Generalny FCI postanowił przypomnieć, okólnikiem 85/2002 z dnia 16.12.2002 r., swoim krajom członkowskim i partnerom kontraktowym podjęte wcześniej decyzje dotyczące sędziowania psów z kopiowanymi uszami i ogonami.
Ponieważ regulacje prawne w różnych krajach nie są jednolite, możliwe są trzy warianty:

1. Kraje, w których obowiązuje całkowity zakaz wystawiania psów z ciętymi uszami i ogonami
: w tym przypadku obowiązuje zasada nadrzędności praw stanowionych przez najwyższą władzę państwową i co za tym idzie w krajach tych, na wystawach międzynarodowych nie ma możliwości wystawiania psów z ciętymi ogonami i/lub uszami.

2. Kraje, w których zakaz hodowli psów z ciętymi ogonami lub/i uszami obowiązuje razem z ograniczeniami  praw do ich wystawiania
: w tych krajach psy ras zwyczajowo poddawanych zabiegom cięcia uszu i/lub ogonów mogą być wystawiane pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami prawa danego kraju. Niezależnie od zapisu wzorca rasy dotyczącego ciętego lub nieciętego ogona lub/i uszu, na wystawach międzynarodowych sędziowie nie mogą dyskryminować psów ze względu na ich cięty lub niecięty ogon lub/i uszy.

3. Kraje, w których nie obowiązuje zakaz wystawiania i hodowania psów z ciętymi ogonami lub/i uszami: w krajach tych psy ras, którym zwyczajowo przycina się uszy lub/i ogony mogą być wystawiane bez żadnych ograniczeń bez względu na to, czy poddano je takiemu zabiegowi, czy nie. Niezależnie od zapisu wzorca rasy dotyczącego ciętego lub nieciętego ogona lub/i uszu, na wystawach międzynarodowych sędziowie sędziowie nie mogą dyskryminować psów ze względu na ich cięty lub niecięty ogon lub/i uszy.
 
 

16.12.2002

Od dnia 1 stycznia 2003 r. standard rasy Berger Blanc Suisse (White Swiss Shepherd Dog - Biały owczarek szwajcarski - FCI 347) został uznany prowizorycznie. Rasa ta może uzyskiwać tytuły FCI (Zwycięzca światowej wystawy psów, Zwycięzca wystaw strefowych - Europa, Azja, obie Ameryki i Karaiby). Jednakże wymieniona rasa nie ma prawa do CACIB-u do chwili jej ostatecznego uznania. Rodowody wydawane psom tej rasy mogą od 1 stycznia 2003 4. nosić logo FCI.