Dyplomy:

CHAMPION POLSKI

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI

CHAMPION POLSKI WETERANÓW

wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek zainteresowanego.
Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o championaty.
Biuro ZG wystawia dyplom
w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia sprawozdania od organizatorów i przesyła dokument w formie elektronicznej oraz oryginał drogą pocztową.

Tytuł CHAMPION POLSKI

Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu ,,Championa Polski”, pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. 1.01 do 1.07).
Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie ,,CWC” wraz z oddzielną parafą.

Od dnia 29 maja 2013 r. obowiązują: trzy CWC od trzech różnych sędziów w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej, pod warunkiem, że między pierwszym o ostatnim wnioskiem upłynęło 6 miesięcy (np. 1.01 do 1.07).
Dotyczy to również psów/suk, które w/w wymogi spełniły do 29.05.2013 roku lub przed tą datą rozpoczęły championat.

Wniosek ON-LINE  o wydanie dyplomu Championa Polski

Wniosek o wydanie dyplomu Championa Polski (plik PDF) - pobierz >
Wniosek można także przesłać w formie załącznika na adres: championaty@zkwp.pl

Tytuł MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI

Tytuł „Młodzieżowy Champion Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Wniosek ON-LINE  o wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski

Wniosek o wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski (plik PDF) - pobierz >
Wniosek można także przesłać w formie załącznika na adres: championaty.mlodziezowe@zkwp.pl

Tytuł CHAMPION POLSKI WETERANÓW

Tytuł „Champion Polski Weteranów” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej, a odstęp czasu między tymi ocenami nie jest wymagany.
Do tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach po 1 stycznia 2015 r.

Wniosek ON-LINE  o wydanie dyplomu Championa Polski Weteranów

Wniosek o wydanie dyplomu Championa Polski Weteranów (plik PDF) - pobierz >
Wniosek można także przesłać w formie załącznika na adres: championaty.weteranow@zkwp.pl


OPŁATY

Od 1.01.2015 opłata za wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski i Championa Polski Weteranów wynosi
60 zł.
Opłatę należy wnieść na konto ZG: 
Związek Kynologiczny w Polsce
Nazwa banku: Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa)

Numer konta:
12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

W tytule wpłaty należy wpisać numer rodowodu. Potwierdzenie wpłaty /przelewu należy dołączyć do wniosku o championat.
Wnioski bez dołączonej kopii potwierdzenia wpłaty nie będą rozpatrywane.


Od 1.01.2015 r. opłata za wypisanie dyplomów Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski i Championa Polski Weteranów dla wystawców zagranicznych wynosi 30 EUR.

Opłatę w EUR należy wnieść na konto ZG:
Związek Kynologiczny w Polsce
IBAN: PL48116022020000000206979122
SWIFT: BIGBPLPW
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów

Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r. Na mocy tej umowy champion Estonii otrzymuje championat Polski po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast championy polskie otrzymują championat Estonii po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.
Ponadto od 2011 roku obowiązują umowy podpisane pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce, a Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union), Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija),Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija) oraz Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union).
Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego championa wystawowego jednej ze stron zyskują tytuł drugiej strony po uzyskaniu jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na wystawie międzynarodowej.
Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego w krajach reprezentowanych przez Strony: Właściciel psa zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) o zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy lub Polski. Dostarcza wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu i championatu swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej zapłaty za wystawienie dyplomu. Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła na adres pocztowy właściciela psa.